Kwaliteit en klachtenprocedure

CORONA Richtlijn van de Nederlandse vereniging van Lactatiekundigen (NVL) waar ik bij aangesloten ben hier te lezen: Werkwijze-LK-IBCLC-NVL-februari-2021

Wereld Gezondheids Organisatie en de wet

De Nederlandse Beroepsvereniging van Lactatiekundigen (NVL) de WHO en de wet stellen eisen aan de kwaliteit van handelingen van lactatiekundigen. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

WHO

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik houd/mijn bedrijf houdt zich aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO code is in het Nederlands te lezen.

Bronnen

https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf http://stichtingbabyvoeding.nl/tag/who-code/ http://ibfan.org/fact-monitoring-overview-reports http://www.borstvoedingsraad.nl/siteAssets/PDF/Instrument%20weegpunten%20sponsoring.pdf http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct.pdf http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct-faqs.pdf

logo nvl

NVL lidnummer 66513 / ibclc l-49626 / KvK 34377489 / CRKBO

AGB praktijk 90066283/ AGB behandelaar 90107075

Ontheffing BTW conform Wet OB art.25 lid 3

 

De nota zal per email verstuurd worden aan je. Na betaling kun je deze indienen aan de verzekering

Klachtenprocedure

Ik leer graag van je. Heb je feedback voor me of ben je ontevreden over de geleverde zorg of benadering, laat het me weten. Dank je.

  • Je kunt er ook voor kiezen een klacht (officiëel) voor te leggen aan de klachtencommissie van de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen).
  • Daarnaast ben ik aangesloten bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.

Let me know if you have any kind of feedback for me. Please do, I always am willing to improve my services.

In case of any formal complaint, please be in contact with the NVL (Dutch Organisation of Lactation Consultants).

Lees hier/here: 2017-Basiskwaliteitseisen-NVL-klachtenprocedure over de klachtenprocedure van de NVL.

Privacy en AVG

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.(verantwoordingsplicht)

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die  datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Zie voor het gehele privacy protocol van de NVL (beroepsvereniging lactatiekundigen) hier...
Agenda
English? ¿Español? Français?

I speak rather good English, bastante Español et un petit peu français

©Mamma Minds, alle rechten voorbehouden

NVL lidnummer 66513 / IBCLC l-49626 / KvK 34377489 / CRKBO

AGB praktijk 90066283/ AGB behandelaar 90107075

Ontheffing BTW cf. Wet OB art.25 lid 3

Contact

Marieke van Luin

Lactatiekundige IBCLC

Praktijk (op woensdag) Gezondheidscentrum Watergraafsmeer
Amsterdam

Telefoon: 06-1541 7909
E-mail: mammaminds@gmail.com

Call Now Button